• เจ้าของเวป

พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย

พัฒนาโรงเรียนบ้านแฮะ

พัฒนาโรงเรียนบ้านสบทุ

การแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น

ผลงานนักเรียนชั้นม.6/4ปีการศึกษา2554

 

การปลูกข้าวของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเกษตร

แนะนำตัว

ชื่อนายสุขสันต์ หอมนาน
ครูเกษตรกรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม.36